ŠTATÚT SÚŤAŽE na Facebooku

Hraj o príklepovú vŕtačku“

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.


1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: RETRO LC s.r.o.
Sídlo: Podjavorinskej 21
IČO: 45512205
DIČ: 2023018360
Zapísaný v registri: Obchodný register
Vložka číslo:  18095/S


2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 23.06.2022 do 27.06.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.


3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každý občan Slovenskej republiky(starší ako 18rokov) s adresou pre doručovanie na území slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec našej spoločnosti.


4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže dal like na našu stránku, dal like pod príspevok a komentoval príspevok.


5. Výhra

Výhrou v súťaži je príklepová vŕtačka DED7962. Usporiadateľ vyžrebuje 1 výhercu.


6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný dňa 28.06.2022 spomedzi účastníkov súťaže, ktorý splnili pravidlá súťaže pomocou aplikácie na žrebovanie.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej facebookovej stránke. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje a to 05.07.2022.


7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.


8. Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je v rámci Európskej únie regulované nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR), ktoré v Slovenskej republike dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Každý účastník účasťou v danej súťaži súhlasí s tým, že jeho meno na Facebooku môže byť použité na určenie víťaza súťaže v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov spoločnosti RETRO LC s.r.o.. Účastník svojou účasťou vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, zodpovedajú pravde. Ďalej účastník súhlasí s tým, že môže byť kontaktovaný RETRO LC s.r.o. na účely ocenenia na Facebooku. V tomto prípade môže byť jeho adresa a telefonický kontakt uložené a použité na doručenie výhry. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie. Z dôvodov ochrany osobných údajov chceme všetkých víťazov upozorniť, že na stenu spoločnosti RETRO LC s.r.o. – DoKošíka.sk na sociálnej sieti Facebook sa nesmú zasielať žiadne adresy.

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme mohli realizovať spotrebiteľskú súťaž (pre účely zapojenia sa účastníkov do súťaže, vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov súťaže, identifikovanie výhercu a odovzdanie výhry výhercovi). 


9. Dane:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.


10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. 


11. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook, Inc., so sídlom v Californii, USA.  nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Lučenci, dňa 22.06.2022